Nhớ người ra đi Phạm Duy - Thái Thanh

  

 Source: VOA Tiếng Việt