45. LILY DOIRON (Ca sĩ người Pháp) Ngậm Ngùi Thơ Huy Cận Nhạc Phạm Duy