Hành trình vượt biên vào Anh Quốc, người Rơm và những câu chuyện buồn ở Calais

 
Nguồn: Halo Vietnam