MỘNG VỀ Sáng tác Hà Thúc Sinh - Trình bày Khánh Ly

Thực hiện video: Nguyễn Nguyễn Studio